Disclaimer en Algemene Voorwaarden

Seine Hemming/FOSDANCE

KVK-nummer 69073309

Disclaimer

Deze disclaimer wordt gehanteerd door Seline Hemming/FOSDANCE en ziet op het gebruik van het interactieve videoplatform en videochat op Freeconferencecall dat onder andere toegankelijk is via http://www.selinehemming.com, http://www.fosdance.com of http://www.freeconferencecall.com en freeconferencecall app. Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door Seline Hemming/FOSDANCE verstuurde elektronische berichten. Gebruik van het Platform betekent dat met deze disclaimer wordt ingestemd.

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Seline Hemming/FOSDANCE niet garanderen dat de informatie op het Platform juist, volledig en/of actueel is. Seline Hemming/FOSDANCE is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook – direct en/of indirect – als gevolg van het gebruik van het Platform of de informatie op het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door virussen en andere onbedoelde software. Seline Hemming/FOSDANCE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform; Seline Hemming/FOSDANCE heeft geen controle over die pagina’s.

GEBRUIK PLATFORM

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Platform is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan het Platform te gebruiken zodanig dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
Gebruik van het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.

BESCHIKBAARHEID PLATFORM

Seline Hemming/FOSDANCE garandeert niet dat het Platform, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. Seline Hemming/FOSDANCE is niet aansprakelijk indien het Platform, om welke reden dan ook, op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij Seline Hemming/FOSDANCE, tenzij anders is vermeld. Niets van het Platform mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Seline Hemming/FOSDANCE, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden.

WIJZIGINGEN

Seline Hemming/FOSDANCE behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

ONGELDIGHEID

Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

TOEPASSELIJK RECHT

Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


CITEERTITEL

Deze disclaimer kan worden aangehaald als “Disclaimer Seline Hemming/FOSDANCE 2016”, “Disclaimer Seline Hemming/FOSDANCE 2017”, “Disclaimer Seline Hemming/FOSDANCE 2018”, “Disclaimer Seline Hemming/FOSDANCE 2019”.


PERSOONLIJKE RESULTATEN

De resultaten met betrekking tot gewichtsverlies, fitheid en spieropbouw kunnen variëren en verschillen van persoon tot persoon. Geen garanties kunnen hierop gegeven worden.

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van FOSDANCE,Seline Hemming, ingeschreven in de kamer van koophandel onder het nummer 69073309 , handelend onder de naam Seline Hemming/FOSDANCE (hierna ‘Seline Hemming/FOSDANCE’) en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en Seline Hemming/FOSDANCE.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.

c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Seline Hemming/FOSDANCE via het Platform levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie, recepten en welzijn.

d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.

e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Seline Hemming/FOSDANCE afneemt.

f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Seline Hemming/FOSDANCE met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.

g) Platform: het interactieve videoplatform van Seline Hemming/FOSDANCE dat onder andere toegankelijk is via http://www.Seline Hemming.com, wwww.fosdance.com en/of de app van Seline Hemming/FOSDANCE waarop Seline Hemming/FOSDANCE haar Diensten aanbiedt.

2. AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Seline Hemming/FOSDANCE zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Seline Hemming/FOSDANCE af te nemen.

3. Seline Hemming/FOSDANCE is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Seline Hemming/FOSDANCE worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.

4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Seline Hemming/FOSDANCE niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

5. Seline Hemming/FOSDANCE heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Seline Hemming/FOSDANCE de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.

2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Seline Hemming/FOSDANCE tot stand.

3. Seline Hemming/FOSDANCE is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4. HERROEPINGSRECHT

1. Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Seline Hemming/FOSDANCE mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant Seline Hemming/FOSDANCE een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Seline Hemming/FOSDANCE is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan Seline Hemming/FOSDANCE moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

4. Herroeping van de Overeenkomst, kan door toezending van het modelformulier aan Seline Hemming/FOSDANCE of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze.

5. PRIJS EN BETALING

1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Seline Hemming/FOSDANCE aangeboden betalingsmogelijkheden.

2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Seline Hemming/FOSDANCE voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant Seline Hemming/FOSDANCE toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.

5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Seline Hemming/FOSDANCE gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.

6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Seline Hemming/FOSDANCE uitsluitend elektronisch aangeboden.

7. Het door Seline Hemming/FOSDANCE te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten. In geval van periodieke betaling is het door Seline Hemming/FOSDANCE te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

6. ACCOUNT EN VEILIGHEID

1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.

2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.

3. De Klant dient Seline Hemming/FOSDANCE direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

8. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

1. Seline Hemming/FOSDANCE streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.

2. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Seline Hemming/FOSDANCE, dan verzoekt Seline Hemming/FOSDANCE de Klant contact op te nemen met de klantenservice van Seline Hemming/FOSDANCE.

3. Seline Hemming/FOSDANCE zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Seline Hemming/FOSDANCE toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Seline Hemming/FOSDANCE de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.

4. Ten behoeve van onderhoud kan Seline Hemming/FOSDANCE delen van het Platform buiten gebruik stellen. Seline Hemming/FOSDANCE zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.

5. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Seline Hemming/FOSDANCE de Klant een passende oplossing aanbieden.

9. DERDE PARTIJEN/WEBSHOP

1. Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de Klant naar de webshop gaat, komt de Klant in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van toepassing. Seline Hemming/FOSDANCE adviseert de Klant deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij.

2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

10. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN

1. Seline Hemming/FOSDANCE is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft.

2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal Seline Hemming/FOSDANCE de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.

3. Seline Hemming/FOSDANCE is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Seline Hemming/FOSDANCE de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

11. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR Seline Hemming/FOSDANCE

1. Seline Hemming/FOSDANCE is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:

a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden;

b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;

c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;

d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;

e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of

f) failliet is verklaard.

2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Seline Hemming/FOSDANCE besluiten op verzoek van de Klant het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Seline Hemming/FOSDANCE – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

12. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

1. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de Klant worden beëindigd door minimaal één (1) maand voor de einddatum op te zeggen. Indien de Klant de Overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand.

3. De Overeenkomst kan naar keuze van de Klant worden opgezegd via de website van Seline Hemming/FOSDANCE (www.Seline Hemming.com) (www.fosdance.com) of per e-mail (selinehemming@gmail.com) (fosdance@gmail.com).

13. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

1. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat gesport wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Seline Hemming/FOSDANCE aanvaardt en opvolgt.

2. De Klant is aansprakelijk voor schade van Seline Hemming/FOSDANCE die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Seline Hemming/FOSDANCE die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

14. AANSPRAKELIJKHEID Seline Hemming/FOSDANCE

1. Seline Hemming/FOSDANCE doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.

2. Seline Hemming/FOSDANCE is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Seline Hemming/FOSDANCE.

3. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is Seline Hemming/FOSDANCE niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.

4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Seline Hemming/FOSDANCE te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Seline Hemming/FOSDANCE voor het betreffende geval uitkeert.

5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Seline Hemming/FOSDANCE, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

7. Iedere aansprakelijkheid van Seline Hemming/FOSDANCE vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

15. OVERMACHT

Seline Hemming/FOSDANCE is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij Seline Hemming/FOSDANCE, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seline Hemming/FOSDANCE. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Seline Hemming/FOSDANCE.

2. Seline Hemming/FOSDANCE is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

18. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

19. PRIVACY

Seline Hemming/FOSDANCE verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van Seline Hemming/FOSDANCE van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring en Cookieverklaring, die te vinden zijn op de Website of desgewenst kunnen worden toegezonden.

20. Opdrachtnemer FOSDANCE/Seline Hemming is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van eigendommen van de deelnemer in en rondom de locatie waar de lessen worden verzorgd.

Deelnemer neemt geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan de cursus/activiteit.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden van deelnemer en/of derden ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan en deelnemer vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer zelf.

Deze uitsluiting en vrijwaring gelden eveneens de eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door opdrachtnemer bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zij.

Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door opdrachtnemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.”

21. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen de Klant en Seline Hemming/FOSDANCE is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Arnhem is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de Klant en Seline Hemming/FOSDANCE of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) Algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 18 Maart 2020.

 

CONTACTGEGEVENS

Seline Hemming/FOSDANCE

Adres vestiging: Veldzuring 9, 5432GP Cuijk

Algemeene voorwaarden van Seline Hemming/FOSDANCE, KVK-nummer 69073309

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer offerte heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of het tot stand brengen en/of leveren van een werk van (on)stoffelijke aard.

1.3 Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht en/of de overeenkomst van aanneming van werk.

1.4 Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.5 Schriftelijk: geschreven, gedrukt of per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten tussen par tijen en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer waarbij derden worden betrokken.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2.4 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand, tenzij anders wordt overeengekomen.

3. Offertes

3.1 Een offerte is iedere schriftelijke vorm van aanbod gedaan door of namens opdrachtnemer, waaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven en voorstellen.

3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig, tenzij anders is overeengekomen.

3.3 Prijzen zijn exclusief BTW en onkosten voor de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

3.4 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

3.5 In de offerte dan wel in de overeenkomst genoemde tarieven, honoraria en verleende kortingen gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor dit is overeengekomen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever instemt met de offerte van opdrachtnemer, zonder wijziging of toevoeging.

4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand als opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever start met het uitvoeren van de opdracht. De inhoud van de offerte geldt in dat geval als overeengekomen.

4.3 Mondelinge afspraken, afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

4.4 Als de opdrachtbevestiging strijdig is met de algemene voorwaarden, geldt de in de opdracht-bevestiging opgenomen (afwijkende) voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverminderd gelden.

4.5 Opdrachtnemer mag de offerte herroepen tot en met twee werkdagen nadat opdrachtgever daarmee heeft ingestemd. In dat geval komt de overeenkomst te vervallen zonder nadere verplichtingen over en weer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Partijen verplichten zich over en weer om zich als goed opdrachtnemer en goed opdrachtgever te gedragen.

5.2 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen op basis van een inspanningsverplichting, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard van de werkzaamheden een resultaatsverplichting voortvloeit.

5.3 Termijnen voor het uitvoeren en volbrengen van de opdracht zijn indicatief, tenzij anders is overeengekomen.

5.4 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Voor zover een behoorlijke uitvoering van de opdracht dit vereist, kan opdrachtnemer (delen van) de werkzaamheden laten verrichten door derden.

5.5 Opdrachtgever doet al hetgeen redelijkerwijs nodig is voor tijdige en juiste levering door opdrachtnemer. In dit kader zorgt opdrachtgever voor tijdige aanlevering van juiste, bruikbare en volledige gegevens en/of materialen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de

juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan.

5.6 Als opdrachtgever toevoegingen of veranderingen wenst ten aanzien van de overeengekomen opdracht, kan opdrachtnemer alleen dan een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij opdrachtgever tijdig op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging heeft gewezen, tenzij opdrachtgever een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Als opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zal de noodzakelijke prijsverhoging niet plaatsvinden gedurende de eerste drie maanden van de overeenkomst,

tenzij opdrachtgever een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

5.7 Is de opdracht niet naar wens van opdrachtgever uitgevoerd, dan brengt opdrachtgever opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk op de hoogte. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

6. Duur en beëindiging

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst anders blijkt.

6.2 Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk.

6.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen niet tussentijds worden opgezegd, met uitsluiting van wat in artikel 4.5 is bepaald.

6.4 Partijen kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, behoudens het hierna bepaalde in 6.5, 6.6 en 6.7.

6.5 Bestaan de werkzaamheden van opdrachtnemer uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst. Opzegging hiervan door opdrachtgever of opdrachtnemer kan uitsluitend met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. Tijdens de opzegtermijn neemt opdrachtgever de gangbare hoeveelheid werkzaamheden af van

opdrachtnemer of verstrekt opdrachtgever aan opdrachtnemer een financiële compensatie. Als financiële compensatie wordt redelijk geacht de vergoeding die in de zes maanden voorafgaand aan de opzegdatum gemiddeld per maand aan opdrachtnemer is betaald.

6.6 Bij opzegging door opdrachtgever van een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft opdrachtnemer recht op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, op volledige vergoeding van de gemaakte kosten en op een schadevergoeding, tenzij er sprake is van toerekenbaar tekortschieten door opdrachtnemer.

6.7 De in artikel 6.6 genoemde schadevergoeding bestaat ten minste uit de kosten van verbintenissen die opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht met derden is aangegaan, alsmede uit ten minste 30% van de resterende vergoeding die opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht aan opdrachtnemer zou zijn verschuldigd.

6.8 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever geldt hetzelfde als bepaald in 6.6 en 6.7.

6.9 Bij faillissement, surseance van betaling en/of toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) hebben partijen het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.10 Bij onder curatelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7. Honorarium en kosten

7.1 Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht en op een gebruiksvergoeding voor het gebruik van door hem gemaakt auteursrechtelijk beschermd werk. Als geen concrete bedragen zijn overeengekomen, brengt opdrachtnemer het gebruikelijke uurtarief en de gebruikelijke gebruiksvergoeding in rekening.

7.2 Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief BTW en kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals materiaalkosten en reis- en verblijfkosten.

7.3 Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot aan opdrachtgever te vragen.

7.4 Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders is

overeengekomen.

7.5 Als een uurtarief is afgesproken, heeft opdracht-nemer het recht dit tussentijds te verhogen als zich redelijkerwijs onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen. Als opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geldt dat het bedongen uurtarief niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verhoogd. Als de prijsstijging

het percentage van 5% te boven gaat, treden partijen met elkaar in overleg.

7.6 Als sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, heeft opdrachtnemer het recht het uurtarief eenmaal per jaar te verhogen op grond van algemene prijsstijgingen, zoals inflatie.

7.7 Extra kosten die ontstaan doordat opdrachtgever niet voldoet aan wat is bepaald in artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden komen voor rekening van opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor extra kosten ontstaan door vertraging of onderbreking van de opdracht door omstandigheden die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

8. Betaling, opschorting en eigendomsvoorbehoud

8.1 Betalingen worden gedaan binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt. Betaling geschiedt zonder opschorting, aftrek of verrekening aan de zijde van opdrachtgever.

8.2 Als opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, is hij zonder nadere ingebrekestelling aan opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten en wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Hierbij geldt:

  • voor zover opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op de maximaal toegestane vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen wordt voldaan. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten deze uitkomst overtreffen, is opdrachtgever deze verschuldigd.
  • Voor zover opdrachtgever handelt in de uitoefening vaneen beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, die in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

8.3 Alle aan opdrachtgever ter beschikking gestelde c.q. geleverde (on)stoffelijke zaken en/of ontwerpen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen tegenover opdrachtnemer volledig is nagekomen. Het is opdrachtgever in dat geval niet toegestaan deze te gebruiken.

8.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten als een aan opdrachtgever gestelde betalingstermijn is verstreken en opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt na de schriftelijk aanmaning om hieraan binnen veertien dagen te voldoen, of wanneer opdrachtnemer uit een mededeling of gedraging van opdrachtgever mag afleiden dat betaling zal uitblijven.

8.5 Bij faillissement, beslag, surseance van betaling, toepassing van de Wsnp, of onder curatelestelling van

opdrachtgever, en bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zijn de vorderingen van opdracht-nemer onmiddellijk opeisbaar en heeft opdracht-nemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrecht, naburig recht, merkrecht, tekening- of modelrecht en octrooirecht, komen toe aan opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend opdrachtnemer hiertoe bevoegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Toestemming voor gebruik van een werk waarop het intellectuele eigendomsrecht berust wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging. Als over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan de wijze van gebruik die redelijkerwijze uit de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding voortvloeit.

9.3 Het recht op elk gebruik van een werk of van een idee dat opdrachtgever tijdens de totstandkoming van of gedurende de overeenkomst ter kennis is gekomen, en dat niet is overeengekomen en/of niet valt onder het intellectueel eigendomsrecht, berust bij opdrachtnemer.

9.4 Opdrachtgever is niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

9.5 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade van opdrachtgever die het gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

10.2 Aansprakelijkheid ontstaat slechts als opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt met een redelijke termijn om de overeengekomen verplichtingen alsnog na te komen, en opdrachtnemer ook na die termijn in gebreke blijft.

10.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en bedrijfsschade, is uitgesloten.

10.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar van opdrachtnemer uit te keren bedrag.

10.5 Als de verzekeraar niet tot vergoeding overgaat of opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die opdrachtnemer ontvangt voor de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 75.000,-.

10.6 Voor opdrachten met een duur langer dan één jaar geldt in deze gevallen een beperking tot de vergoeding die in één jaar wordt betaald, met een maximum van € 75.000,-. Iedere verdergaande vergoeding sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.

10.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door niet tijdige, onjuiste of onvolledige gegevens en/of materialen die door of namens opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in dit kader.

10.8 Buiten de onder 9.1 genoemde aansprakelijkheid rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de (rechts)grond waarop dit zou kunnen worden gebaseerd.

10.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor zover die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden die het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever.

10.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.

11. Overmacht

11.1 Als opdrachtnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen wegens overmacht, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

12. Geheimhouding

12.1 Tenzij enige wetsbepaling, enig voorschrift of andere regel opdrachtnemer of opdrachtgever daartoe verplicht, zijn partijen verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de ander. Informatie is slechts vertrouwelijk als dit vooraf aan de ander kenbaar is gemaakt, tenzij de vertrouwelijkheid uit de aard van de informatie blijkt.

12.2 Tekeningen, schetsen, ontwerpen en/of berekeningen die door opdrachtnemer zijn gemaakt, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd die onder de geheimhouding van 12.1 valt.

12.3 Het staat opdrachtnemer vrij, met inachtneming van de redelijke belangen van opdrachtgever, de resultaten van de opdracht te gebruiken voor eigen promotie en publiciteit.

13. Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Partijen zullen geschillen die verband houden met de overeenkomst in eerste instantie proberen onderling op te lossen.

13.3 Komen partijen er gezamenlijk niet uit, dat trachten zij het geschil op te lossen met behulp van mediation.

13.4 Als het niet mogelijk is gebleken een geschil op te lossen met mediation, wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geschillen waarvoor de kantonrechter niet bevoegdheid is, worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, tenzij opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

14. Overige bepalingen

14.1 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure voor het overgrote deel in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever. Tevens zijn alle daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand die opdrachtnemer redelijkerwijs heeft gemaakt voor de nakoming van een met opdrachtgever gesloten overeenkomst voor rekening van opdrachtgever.

14.2 Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

14.3 Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn wegens een wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst.

Seine Hemming/FOSDANCE

KVK-nummer 69073309

%d bloggers like this: